Birmovanci

Pomôcka pri príprave k sviatosti birmovania

Obsah

O APLIKÁCII BIRMOVANCI

Táto mobilná aplikácia...
Autorský tím:
JCDr. ThDr. Miloš Kohútek, farár v Brodskom
ThLic. Michal Mucha, kaplán Košice - Kráľovnej pokoja
Mgr. Mariana Zaťková - sr. M. Faustína, FDC
Stanislav Jochman

SMERNICE K PRÍPRAVE K SVIATOSTI BIRMOVANIA

1. Požadovaný vek na prijatie sviatosti birmovania je vek rozoznávania (kán.891). KBS stanovila vek pre prijatie birmovania najskôr na 13 rokov.
2. Pastoračné skúsenosti odporúčajú situovať prijatie sviatosti birmovania po ukončení základnej školy. Toto odporúčanie nesmie byť prekážkou k pobirmovaniu detí skôr, ak sú pre to vážne dôvody.
3. Keďže sviatosť birmovania je považovaná za sviatosť kresťanskej dospelosti, kandidát birmovania má sám o túto sviatosť požiadať vo vlastnej farnosti.
4. Birmovná katechéza sa usiluje o prehĺbenie príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, tak k všeobecnej Cirkvi ako aj k farskému spoločenstvu a pripravuje kandidáta k tomu, že má vziať na seba úlohu Kristovho učeníka a svedka v cirkevnom spoločenstve i v časných záležitostiach. Celé obdobie prípravy má byť sprevádzané modlitbou, ktorá pripraví kandidáta, aby ochotne prijal silu a milosť Ducha Svätého.
5. Obsah bezprostrednej prípravy:
a) Poznať svoju vieru – vedomostná časť, ktorá zahŕňa zopakovanie základných právd viery a osvojenie si nových poznatkov zo Svätého písma, Katechizmu Katolíckej cirkvi a cirkevnej tradície.
b) Žiť svoju vieru – časť prípravy zameraná na úlohu Kristovho učeníka a svedka evanjelia. Opiera sa o spoločné stretnutia mladých, dialóg dialógu o viere v dnešnom svete, zdieľanie a svedectvá, dobrovoľnícku a charitatívnu činnosť.
c) Sláviť svoju vieru – obsahom tejto časti je pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši, príležitostne aj bohoslužba slova, kajúcna pobožnosť či ľudové pobožnosti. Kňaz sa má usilovať nájsť takú formu účasti na liturgii, aby sa kandidátom na prijatie sviatosti birmovania umožnilo zapojiť sa do liturgie podľa ich schopností a talentov.
6. Príprava na prijatie sviatosti birmovania je integrálnou súčasťou života farnosti, príležitosťou k duchovnej obnove všetkých farníkov, ktorí sprevádzajú kandidátov modlitbou za birmovancov, osobným príkladom a povzbudením.
7. Každý birmovanec má mať birmovného rodiča, ktorý ho privedie k prijatiu sviatosti a bude mu pomáhať verne plniť krstné sľuby.

BIRMOVNÝ PATRÓN

Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral svojho birmovného patróna. Je to niektorý svätý, alebo svätá, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha modlí, prosí za mňa a pomáha mi z neba. Podľa neho aj ja prijímam birmovné meno.
Pri voľbe svojho birmovného mena musím pamätať na nasledovné zásady:
· Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých.
· Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života (možno mám s ním podobný osud).
· Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím.
· Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis.
· Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.

Na Slovensku je všeobecný zvyk, že si chlapci dávajú mužské meno (patróna) a dievčatá ženské meno (patrónku), hoci v niektorých iných národoch je zvykom dávať si meno i mužské i ženské (napríklad Ján-Mária, alebo Jozef-Mária a podobne). Niekedy si dievčatá zvolia mužského patróna, pričom prijímajú jeho meno v ženskom tvare (napríklad Michaela - patrónom je sv. Michal - archanjel a podobne) (u chlapcov podobne).
Zoznamy a životopisy svätých

BIRMOVNÝ RODIČ

Tak ako každý birmovanec aj ja si slobodne zvolím svojho birmovného rodiča. Má ním byť dospelý kresťan, muž alebo žena, ktorý mi je vzorom kresťanského života. Môže to byť niekto z mojich príbuzných alebo priateľov - kresťanov. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča. Bolo by absurdné, keby mojim birmovným rodičom mal byť človek, ktorý nie je veriaci a ktorý by s Bohom nemal žiadny vzťah. Úlohou birmovného rodiča je totiž to starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou, verne plnil.

Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874.§2.:
· aby ho určil sám birmovanec a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
· aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
· aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; (rozvod, odpad od viery, potrat bez rozhrešenia...)
· aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.
· Môže byť slobodný alebo ženatý (vydatá) - ak žije v manželstve tak musí byť zosobášený (á) v kostole a nesmie byť rozvedený (á);
· je ochotný sa za mňa modliť a pomáhať mi v kresťanskom živote.


__________________________________________________________

VYZNANIE VIERY

Pár slov na úvod: Nie je ani tak dôležité naučiť sa otázky (odpovede) naspamäť od slova do slova. Ale nájsť v ponúknutej odpovedi podstatu. Ako pomôcku preto ponúkam text, ktorý je zvýraznený hrubým písmom. Želám Ti veľa šťastia! A potom budem „zvedavý“ na vaše odpovede z nasledujúcich otázok:

1. PREČO HĽADÁME BOHA?

Boh nám vložil do srdca túžbu, aby sme ho hľadali a našli. Sv. Augustín hovorí: „stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe“. Túto túžbu po Bohu nazývame NÁBOŽENSTVOM. Pre človeka je prirodzené, že hľadá Boha. Celé jeho úsilie o pravdu a šťastie je napokon hľadaním toho, čo ho absolútne nesie, absolútne uspokojuje, absolútne pohýna. Človek je až vtedy sám sebou, keď nájde Boha. „Kto hľadá pravdu, vedome či nevedome hľadá Boha“ (sv. Edita Steinová).

Materiály k téme

KKC 142-184
KKC 1062-1065
3-minútový katechizmus - Čo znamená veriť v Boha?
3-minútový katechizmus - Prečo sa ateisti mýlia

2. MÔŽEME POZNAŤ EXISTENCIU BOHA ROZUMOM?

Áno, ľudský rozum môže s istotou poznávať Boha. Svet nemôže mať svoj pôvod a cieľ sám v sebe Vo všetkom, čo existuje, sa skrýva viac, ako je na prvý pohľad zrejmé. Poriadok, krása a rozvoj sveta presahujú seba a poukazujú na Boha. Každý človek je otvorený pre pravdu, dobro a krásu. Vo svojom vnútri počuje hlas svojho svedomia, ktoré ho nabáda na dobré a vystríha ho pred zlým. Kto múdro kráča v týchto šľapajach, nájde Boha.

Materiály k téme

3-minútový katechizmus - Prečo sa ateisti mýlia
3-minútový katechizmus - Sú nejaké protirečenia medzi vierou a vedou?
3-minútový katechizmus - Dá sa existencia Boha dokázať
3-minútový katechizmus - Čo sú zázraky

3. PREČO SA BOH MUSEL ZJAVIŤ, ABY SME VEDELI, AKÝ JE?

Človek môže rozumom spoznať, že Boh existuje, nie však aký naozaj je. Boh však túžil, aby sme ho poznali, a preto zjavil seba samého. Boh sa nám nemusel zjaviť, a predsa to urobil – z lásky. Podobne ako v láskyplnom ľudskom vzťahu môžeme poznať milovanú osobu, až keď nám otvorí svoje srdce, tak aj o najhlbších Božích myšlienkach sa dozvedáme vďaka tomu, že sa nám večný a tajomný Boh z lásky otvoril. Boh hovoril k ľuďom od okamihu stvorenia po celé dejiny praotcov až k dokonalému - ZJAVENIU SA vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. V ňom nám vylial svoje srdce a raz navždy zjavil svoju najvnútornejšiu podstatu.

Materiály k téme

3-minútový katechizmus – Prečo sa Boh zjavuje
3-minútový katechizmus – Ako sa Boh zjavuje
Film Zázrak života

4. PREČO ODOVZDÁVAME VIERU ĎALEJ?

Vieru odovzdávame ďalej, lebo nás Ježiš vyzval: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19). Skutočný kresťan neprenechá odovzdávanie viery iba na odborníkov (učiteľov, kňazov, misionárov). Kresťanom sa človek stáva pre druhých ľudí. To znamená, že ozajstný kresťan chce, aby Boh prišiel aj k iným ľuďom. Preto si uvedomuje: „Pán ma potrebuje! Som pokrstený, pobirmovaný a zodpovedný za to, aby sa ľudia v mojom okolí dozvedeli o Bohu a spoznali pravdu“ (porov.1 Tim 2,4). Matka Tereza používala výstižne prirovnanie: „Často môžeš popri cestách vidieť drôty. Kým v nich nie je elektrický prúd, niet svetla. Drôtom sme ty i ja! Prúdom je Boh! Máme moc dovoliť prúdu, aby nami pretekal a prinášal svetu svetlo: JEŽIŠA - alebo môžeme odmietnuť dať sa použiť, a tým pripustíme, aby sa šírila temnota.“

Materiály k téme

3-minútový katechizmus - Prečo vlastne existuje Cirkev

5. ODKIAĽ VIEME, ČO VŠETKO PATRÍ K PRAVEJ VIERE?

Pravú vieru nájdeme vo SVÄTOM PÍSME a v živom podaní Cirkvi, ktoré nazývame TRADÍCIA. Nový zákon vznikol z viery Cirkvi. Písmo a Tradícia patria k sebe. Viera sa prednostne neodovzdáva prostredníctvom textov. V prvotnej - Cirkvi sa hovorilo, že Sväté písmo je „zapísané skôr v srdci Cirkvi ako na pergamen“. Už učeníci a apoštoli získali nový život predovšetkým cez živé spoločenstvo s Ježišom. Do toho spoločenstva, ktoré po Ježišovom zmŕtvychvstaní ďalej pokračovalo novým spôsobom, pozývala mladá Cirkev ďalších ľudí. Prví kresťania sa „vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42). Boli jednotní a mali priestor aj pre iných. To robí Cirkev aj dnes. Kresťania pozývajú ďalších ľudí, aby poznali spoločenstvo s Bohom, ktoré sa uchovalo v pravej podobe od apoštolských čias až dodnes.

Materiály k téme

3-minútový katechizmus - Ako sa zjavenie odovzdávalo?
3-minútový katechizmus - Z akých častí sa skladá Biblia?
3-minútový katechizmus - Kto rozhodol o tom, čo je súčasťou Biblie?
Animátor.sk - Sväté písmo
Jozef Luscoň SDB: Ako čítať Sväté písmo?

6. MÔŽE SA CIRKEV MÝLIŤ V OTÁZKACH VIERY?

Spoločenstvo veriacich ako celok sa vo viere nemôže mýliť, lebo Ježiš povedal učeníkom, že im pošle Ducha pravdy a zachová ich v pravde (porov. Jn 14, 17). Tak ako učeníci verili Ježišovi z hĺbky svojho srdca, môže sa aj každý kresťan úplne spoľahnúť na Cirkev, keď hľadá cestu k životu. Pretože sám sa Cirkev Kristus poveril svojich APOŠTOLOV úlohou vyučovať druhých, Cirkev má teda UČITEĽSKÝ ÚRAD (úrad = poverenie) a nesmie mlčať. Jednotliví členovia Cirkvi sa síce môžu mýliť a urobiť aj veľké chyby, ale ako celok sa Cirkev neodklonila od Božej pravdy. Cirkev je po celý čas nositeľkou živej pravdy, ktorá je väčšia ako ona sama. Hovoríme o poklade viery - depositum fidei. Keď je takáto pravda verejne spochybnená a skreslená, je úlohou Cirkvi, aby opäť objasnila „čo všade, vždy a všetci veria“ (sv. Vincent Lerinský, zomrel 450).

Materiály k téme

3-minútový katechizmus - Prečo vlastne existuje Cirkev

7. JE SVÄTÉ PÍSMO PRAVDIVÉ?

"Knihy Písma isto, verne a bez omylu učia pravdu, pretože sú inšpirované, teda napísane z vnuknutia Ducha Svätého, a preto je ich pôvodcom Boh" (DV,11). Biblia nespadla hotová z neba ani ju Boh nediktoval ľudským písacím strojom. Boh si radšej „vyvolil ľudí a použil ich tak, že uplatnili svoje schopnosti a sily, no on účinkoval v nich a skaze nich, aby napísali ako skutoční autori všetko to a len to, čo on sám chcel“(2.vatikánsky koncil, DV,11 ). Na to, aby boli niektoré texty akceptované ako Sväté písmo, museli byť všeobecne prijaté v CIRKVI. V jednotlivých cirkevných obciach sa musel dosiahnuť konsenzus: "Áno, sám Boh k nám hovorí cez tento text - je inšpirovaný Duchom Svätým!“ Rozhodnutie o tom, ktoré z mnohých starokresťanských textov boli naozaj inšpirované Duchom Svätým, padlo v 4. storočí, keď bol zostavený tzv.- KÁNON Svätého písma.

8. AKO MÔŽE BYŤ SVÄTÉ PÍSMO PRAVDOU, KEĎ NIE VŠETKO, ČO SA V ŇOM PÍŠE, JE SPRÁVNE?

Biblia nám nechce sprostredkovať historicky presné údaje alebo vedecké poznatky. Aj jej autori boli deťmi svojej doby. Ich formulácie boli ovplyvnené neraz nedostatočnými kultúrnymi predstavami ich prostredia. Napriek tomu vo Svätom písme nájdeme s istotou všetko, čo človek potrebuje vedieť o Bohu a o ceste k spáse.

9. VERIŤ - ALE AKO?

Kto verí, usiluje sa o osobný vzťah s Bohom a je ochotný veriť Bohu všetko, čo o sebe zjaví. Na začiatku viery býva často nejaký otras alebo nepokoj. Človek cíti, že viditeľný svet a obvyklý beh udalostí nemôže znamenať úplne všetko. Uvedomuje si, že sa ho dotklo tajomstvo. Ide po stopách, ktoré ho privádzajú k Bohu, postupne nadobúda dôveru osloviť Boha a napokon s ním v slobode nadväzuje vzťah. V Evanjeliu podľa Jána sa dočítame: „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn 1, 18). Ak chceme vedieť, čo nám Boh hodlá povedať, musíme veriť Ježišovi, Božiemu Synovi. Veriť teda znamená povedať „áno" Ježišovi a celý svoj život vsadiť na neho.

10. NAČO POTREBUJE VIERA DEFINÍCIE A FORMULY?

Vo viere nejde o prázdne slová, ale o skutočnosť. V CIRKVI sa postupom času ustálili také vyjadrenia viery, s pomocou ktorých vnímame túto skutočnosť, vyjadrujeme ju, učíme sa ju, odovzdávame ju, slávime ju a žijeme. Bez záväzných formulácií sa obsah viery vyprázdňuje. Preto CIRKEV kladie veľký dôraz na určité vety, ktorých doslovné znenie je väčšinou výsledkom namáhavého zápasu o to, aby Kristovo posolstvo bolo uchránené pred nedorozumeniami a prekrúcaním. Tieto presné vyjadrenia viery sú dôležité predovšetkým vtedy, keď sa viera Cirkvi vnáša do najrôznejších kultúr, a pritom si má uchovať svoju podstatu. Spoločná viera je totiž základom jednoty Cirkvi.

11. ČO SÚ VYZNANIA VIERY?

Vyznania viery sú krátke formuly, ktorými všetci veriaci spoločne vyznávajú svoju vieru. Tieto stručné vyjadrenia nachádzame už v Pavlových listoch. Ranokresťanské apoštolské vyznanie viery sa teší mimoriadnej úcte, pretože sa považuje za zhrnutie viery Apoštolov. Aj veľké vyznanie viery dosiahlo vysoké uznanie, pretože vzišlo z veľkých koncilov doteraz nerozdelenej Cirkvi(nicejského v roku 325, carihradského v roku 381) a až dodnes tvorí spoločný základ kresťanov Západu i Východu.

12. PREČO VERÍME LEN V JEDNÉHO BOHA?
V jedného Boha veríme preto, lebo podľa svedectva Písma svätého jestvuje len jeden Boh a aj podľa zákona logiky môže existovať len jeden Boh. Keby existovali dvaja bohovia, potom by bol jeden zároveň hranicou a obmedzením toho druhého. Ani jeden z nich by nebol nekonečný, ani jeden by nebol dokonalý, a preto by ani jeden z nich nebol skutočným Bohom. Základná skúsenosť Izraela s Bohom je nasledujúca: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!“(Dt 6, 4). Proroci ustavične vyzývajú, aby sa ľudia vzdali falošných božstiev a obrátili sa k jedinému Bohu: "Ja som Boh a niet iného." Iz 45, 22). 13. VERÍME V JEDNÉHO BOHA ALEBO V TROCH BOHOV?
Veríme v jedného Boha v troch osobách (TROJICA) „Boh nie je samota, ale dokonalé spoločenstvo“ (Benedikt XVI., 22. mája 2005). Kresťania sa nemodlia k trom rôznym bohom, ale k jedinému Bohu Otcovi, Synovi a Duchu Svätému. To, že je Boh trojjediný, vieme od Ježiša Krista: On, Syn, hovorí o svojom otcovi na nebesiach („Ja a Otec sme jedno“, Jn 10, 30). Modlí sa k nemu. A dáva nám svojho Ducha Svätého, ktorý je láskou Otca a Syna. Preto sme boli pokrstený v „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt28, 19).

14. PREČO NAZÝVAME BOHA „OTCOM“?
Boha uctievame ako Otca preto, lebo je Stvoriteľom a láskyplne sa ujíma svojho stvorenia. Ježiš, Boží Syn, nás učí hľadieť na jeho Otca ako na nášho Otca a oslovovať ho „Otče náš“. Mnohé NÁBOŽENSTVÁ vzývajú boha ako „otca“. Starozákonní Izraeliti nazývali Boha Otcom (Dt 32,6; Mal 2,10) s vedomím, že je aj ako matka Iz 66,13). V ľudskej skúsenosti predstavujú otec a matka pôvod a autoritu, bezpečie a ochranu. V Ježišovi Kristovi poznáme, aký je skutočne Boh a Otec: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14,9). V podobenstve o stratenom synovi sa Ježiš dotýka najhlbšej ľudskej túžby po milosrdnom otcovi.

15. KTO JE DUCH SVÄTÝ?
Duch Svätý je tretia osoba Najsvätejšej Trojice a má rovnakú božskú veľkosť ako Otec a Syn. Ak v sebe objavíme Božiu skutočnosť, máme do činenia s pôsobením Ducha Svätého. Boh poslal „do našich sŕdc Ducha svojho Syna“ (Gal 4,6), aby celkom naplnil naše srdce. Kresťan nachádza v Duchu Svätom hlbokú radosť, vnútorný pokoj a slobodu. „Nedostali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ (porov. Rim 8,15). V Duchu Svätom, ktorého prijímame vo sviatosti krstu a BIRMOVANIA, smiem Bohu hovoriť ,"Otec“.

16. JE JEŽIŠ BOH? PATRÍ DO NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE?
Ježiš Nazaretský je Syn, druhá božská osoba, ku ktorej sa obraciame, keď sa modlíme: "V mene Otca i Syna i Ducha Svätého" (Mt 28,19). Buď bol podvodník, keď o sebe povedal, že je Pánom nad SOBOTOU a keď >neodmietal oslovenie "Pán", ktoré prislúchalo len Bohu, alebo bol skutočne Boh. K pohoršeniu došlo v okamihu, keď začal odpúšťať hriechy. Tým sa v očiach svojich súčasníkov dopustil smrteľného previnenia. Vďaka zázrakom a mocným činom, ktoré konal, ale predovšetkým vďaka zmŕtvychvstaniu učeníci spoznali, kým Ježiš naozaj je, a začali ho uctievať ako Pána. Taká je i viera Cirkvi.

17. MÔŽE BYŤ ČLOVEK ZÁSTANCOM EVOLUČNEJ TEÓRIE, A PREDSA VERIŤ V STVORITEĽA?
>Áno. Viera je otvorená poznatkom a hypotézam prírodných vied.Teológia nemá prírodovedeckú kompetenciu; prírodné vedy zasa nemajú teologickú kompetenciu. Prírodné vedy nemôžu dogmaticky vylúčiť, že v stvorení prebiehajú cielené procesy; viera zas nemôže definovať, ako sa tieto procesy v priebehu vývoja prírody konkrétne uskutočňujú. Kresťan môže prijať evolučnú teóriu, pokiaľ však neprepadne mylnému presvedčeniu evolucionizmu, ktorý vníma človeka ako náhodný výsledok biologických procesov. Evolúcia predpokladá, že je tu niečo, čo má schopnosť vyvíjať sa. O pôvode tohto "niečoho" však nič nehovorí. Takisto ani otázky o bytí, podstate, dôstojnosti, poslaní, zmysle a dôvode sveta a človeka nemožno vysvetľovať z biologického hľadiska. Tak ako na jednej strane evolucionizmus prekračuje zdravé medze, na druhej strane to robí KREACIONIZMUS. Kreacionisti vykladajú naivným doslovným spôsobom biblické údaje (napr. koľko rokov má Zem, stvorenie sveta za šesť dní).

18. KTO STVORIL SVET?
Sám Boh, ktorý je mimo času a priestoru stvoril svet z ničoho a povolal k bytiu všetky veci. Všetko čo je, závisí od Boha a zotrváva vo svojom bytí len vďaka tomu, že Boh si praje, aby to tak bolo. Stvorenie sveta je spoločným dielom Najsvätejšej Trojice. Otec je Stvoriteľ, Všemohúci. Syn je Zmyslom a Srdcom sveta: „V ňom bolo stvorené všetko“ (Kol 1,16). Na čo je svet dobrý, si uvedomíme, až vtedy, keď spoznáme Krista a pochopíme, že svet smeruje k jedinému cieľu: pravde, dobrote a kráse Pána. Duch Svätý všetko udržiava a zjednocuje: on všetko „oživuje“ (Jn 6,63).

19. PREČO KNIHA GENEZIS OPISUJE STVORENIE SVETA AKO „DIELO ŠIESTICH DNÍ“?
Obraz pracovného týždňa, ktorý korunuje deň odpočinku (Gn 1, 1 - ,2), vyjadruje ako dobre, krásne a múdro je usporiadané stvorenie. Zo symboliky "šesťdenného diela stvorenia" možno vyvodiť dôležité princípy:
1. neexistuje nič, čo by Stvoriteľ nepovolal k bytiu;
2. všetko, čo existuje, je vo svojej podstate dobré;
3. aj to, čo sa pokazilo, má dobré jadro;
4. stvorené bytosti a veci sú navzájom prepojené a sú tu jedny pre druhé;
5. stvorenie vo svojom poriadku a harmónii odzrkadľuje nekonečnú Božiu dobrotu a krásu;
6. v stvorení existuje určitá hierarchia: človek je nadriadený nad zvieratami, zvieratá nad rastlinami a rastliny nad neživou hmotou;
7. Stvorenie smeruje ku dňu veľkej slávnosti, keď Kristus privedie svet k svojmu naplneniu a Boh bude všetko vo všetkom.


20. AK BOH BRÁNI VŠETKO VIE A VŠETKO MÔŽE, PREČO NEZABRÁNI ZLU?
"Boh dopúšťa zlo iba preto, aby z neho vzišlo ešte väčšie dobro" (sv. Tomáš Akvinský) Zlo vo svete je temné s bolestné tajomstvo. Veď aj ukrižovaný Pán volal k svojmu Otcovi: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Mnoho vecí je nepochopiteľných. Jedno však vieme celkom isto: Boh je 100% dobrý. Nikdy nemôže byť pôvodcom zlého.Boh stvoril dobrý svet, ten však ešte nedospel k svojmu neplneniu. Cez prudké pády a bolestné procesy smeruje k svojmu definitívnemu naplneniu. Jestvuje tzv. FYZICKÉ ZLO, akým je napr. vrodené postihnutie alebo prírodná katastrofa, ktoré zostávajú vzhľadom na Božiu dobrotu záhadou. Naproti tomu existuje MORÁLNE ZLO, ktoré sa objavuje vo svete následkom zneužitia slobody. "Peklo na zemi" — deti, vojaci, samovražedné útoky, koncentračné tábory - to všetko je väčšinou dielom ľudí. Rozhodujúca otázka preto neznie "Ako môžeme veriť v dobrotivého Boha, keď je toľko zla?" ale skôr: "Ako by mohol človek so srdcom a rozumom znášať život na tomto svete ,keby nebolo Boha?" Smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista nám ukazujú, že zlo nemalo prvé slovo a nebude mať ani posledné. Z najhoršieho zla dal Boh pri poslednom súde urobí koniec so všetkým bezprávnym. V živote budúceho veku zlo už nebude mať nijaké miesto a skončí sa všetko utrpenie.

21. ČO JE NEBO?
Nebo je Božie prostredie, príbytok anjelov a svätých a cieľ stvorenia. Slovami "nebo a zem" označujeme všetko stvorenie. Nebo nie je miesto kdesi vo vesmíre. Je to stav večnosti. Nebo je tam, kde sa ukončuje Božia vôľa bez najmenšieho odporu. Nebo je aj vtedy, keď život dosiahne najvyššiu intenzitu a blaženosť — taký život však nenájdeme na zemi. Ak sa raz s Božou pomocou dostaneme do neba, čaká na nás to, čo "ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani ľudské srdce nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9).

22. ČO JE PEKLO?
Naša viera nazýva "peklom" stav definitívneho odlúčenia od Boha. Kto pred tvárou Boha jasne vidí lásku a napriek tomu ju odmieta, sám sa rozhoduje pre tento stav. Ježiš, ktorý pozná peklo, hovorí o ňom ako o najhlbšej "tme". Povedané naším jazykom, je skôr studené ako horúce. V mrazivej skutočnosti tušíme stav absolútnej strnulosti a beznádejnej odlúčenosti od všetkého, čo by v živote mohlo priniesť pomoc, úľavu, radosť a útechu.

23. KTO SÚ ANJELI?
Anjeli sú čisto duchovné Božie stvorenia, obdarené rozumom a vôľou. Nemajú telo, sú nesmrteľný a obvykle neviditeľní. Žijú neustále v Božej prítomnosti a ľudom sprostredkúvajú Božiu vôľu a ochranu. Anjel, ako napísal kardinál Josehp Ratzinger, „je akoby osobnou myšlienkou, ktorou ma oslovuje Boh“. Anjel sa zároveň celkom obracajú k svojmu Stvoriteľovi. Horia láskou k nemu a slúžia mu vo dne v noci. Ich chválospev nikdy neutícha. Anjeli, ktorí od Boha odpadli, sa vo Svätom písme nazývajú diabli alebo démoni.

24. ČO ZNAMENÁ, ŽE ČLOVEK BOL STVORENÝ NA „BOŽÍ OBRAZ“?
Človek je na rozdiel od iných vecí, rastlín a zvierat osobou obdarenou duchom. Táto vlastnosť ho spája oveľa viac s Bohom ako s inými viditeľnými stvoreniami. Človek nie je niečo, ale niekto. Tak hovoríme o Bohu, že je osobou, to isté hovoríme aj o človeku. Človek dokáže uvažovať o veciach za hranicami svojho bezprostredného obzoru a obsiahnuť tak celý svet bytia; môže dokonca poznať seba samého v kritickom odstupe a pracovať na sebe; ostatných ľudí vníma ako osoby, vie si uvedomiť ich dôstojnosť a dokáže ich milovať. Spomedzi všetkých viditeľných bytostí jedine človek je schopný „poznať a milovať svojho Stvoriteľa“ (2.vatikánsky koncil, GS, 12, 3). Človek je povolaný na to, aby žil v priateľstve so svojím Bohom (porov. Jn 15,15).

25. V ČOM SPOČÍVA ROVNOSŤ VŠETKÝCH ĽUDÍ?
Všetci ľudia sú si rovní, pretože majú ten istý pôvod v Božej stvoriteľskej láske. Všetci ľudia majú v Ježišovi Kristovi svojho jediného Spasiteľa. Všetci ľudia sú určení na to, aby Bohu našli večné šťastie a blaženosť. Preto sú všetci ľudia bratmi a sestrami. Kresťania majú byť solidárni nielen s inými kresťanmi, ale so všetkými ľuďmi. Majú s rozhodnosťou vystupovať proti akémukoľvek rasistickému, sexistickému a ekonomickému rozdeľovaniu ľudskej rodiny.

26. ODKIAĽ MÁ ČLOVEK DUŠU?
Ľudskú dušu stvoril priamo Boh, „nesplodili“ ju teda biologický rodičia. Duša človeka nie je výsledkom evolučného vývoja hmoty ani genetického spojenia otca a matky. Tajomstvo, v ktorom v každom človeku prichádza na svet jedinečná duchovná bytosť, vyjadruje Cirkev prehlásením: Boh dáva človeku dušu, ktorá neumiera ani keď človek v smrti stráca svoje telo, ktoré v deň vzkriesenia opäť obdrží. Ak teda vyhlasujem, že mám dušu, znamená to, že Boh ma stvoril nielen ako bytosť, ale ako osobu a že ma povolal k životu vo vzájomnom vzťahu.

27. PREČO STVORIL BOH ČLOVEKA AKO MUŽA A ŽENU?
Boh, ktorý je láska a pravzor spoločenstva, stvoril človeka ako muža a ženu, aby boli spoločne verným obrazom jeho podstaty. Boh stvoril človeka tak, že je buď mužom alebo ženou a že túži po naplnení a zjednotení s bytosťou opačného pohlavia. Muži i ženy majú úplne rovnakú dôstojnosť, avšak kreatívnym rozvíjaním svojho pohlavia vyjadrujú rôzne hľadiská Božej dokonalosti. Boh nie je muž ani žena, a predsa sa prejavuje ako otec (porov. Lk 6, 36) i matka (porov. Iz 66, 13). V láske muža a ženy, predovšetkým v manželskom spoločenstve, kde sa muž a žena stávajú „jedným telom“ (Gn 2, 24), môže človek vytušiť niečo zo šťastia zjednotenia sa s Bohom, v ktorom človek nájde svoje konečné naplnenie. Tak ako je Božia láska verná, snaží sa byť verná aj ľudská láska; podľa Božieho príkladu je aj tvorivá, pretože z manželstva sa rodí nový život.

28. ČO JE HRIECH?
Hriech je vo svojej podstate odmietnutie Boha a zdráhanie sa otvoriť sa jeho láske. Jasne sa to prejavuje v porušovaní Božích prikázaní. Hriech je viac ako chybné správanie; nie je ani obyčajnou psychickou slabosťou. Vo svojej najhlbšej podstate je každé odmietnutie alebo zničenie niečoho dobrého odmietnutím dobra ako takého, teda odmietnutím Boha. Hriech vo svojom najhlbšom a najstaršom rozmere znamená odtrhnutie sa od Boha, a tým od zdroja života. Až vďaka Ježišovi chápeme priepastnú veľkosť hriechu: Ježiš zakúsil odmietnutie Boha priamo na vlastnom tele. Vzal na seba smrtiacu silu hriechu, aby nedopadla na nás. Tuto skutočnosť vyjadrujeme slovom spása.

29. ČO JE DEDIČNÝ HRIECH? ČO MÁME MY SPOLOČNÉ S HRIECHOM ADAMA A EVY?
Hriech je v skutočnosti vina, za ktorú nesieme osobnú zodpovednosť. Slovo dedičný hriech preto neznamená osobný hriech, ale nešťastný stav ľudstva, do ktorého sa jedinec rodí ešte predtým, ako môže sám zo slobodného rozhodnutia hrešiť. V prípade dedičného hriechu, ako hovorí Benedikt XVI., musíme pochopiť, že my všetci nesieme v sebe kvapku jedu toho zmýšľania, ktoré nám približujú obrazy z knihy Genezis. Človek nedôveruje Bohu. Zvedený slovami hada začína mať podozrenie, že Boh by mohol byť naším konkurentom, ktorý chce obmedzovať našu slobodu, a že ľuďmi v plnom zmysle slova sa staneme až vtedy, keď Boha zosadíme. Človek nechce prijať svoju existenciu a plnosť života od Boha. A tak namiesto počúvania pravdy dôveruje lži a vrhá tým vlastný život do prázdnoty, do smrti. (Benedikt XVI., 8.decembra 2005).

30. PREČO SA JEŽIŠ NAZÝVA AJ "KRISTUS"?
Krátka formulácia "Ježiš je Kristus" vyjadruje základ kresťanstva viery: Ježiš jednoduchý syn tesára z Nazareta, je očakávaný Mesiáš a Spasiteľ. Grécke slovo „Christos“ ako aj hebrejský výraz "Mesiáš" znamená „pomazaný“. V Izraeli boli do svojho úradu pomazaní králi, kňazi a proroci. APOŠTOLI boli svedkami toho, že Ježiš bol pomazaný „Duchom Svätým“ (Sk 10, 38). Podľa Krista sa nazývame kresťanmi — tým vyjadrujeme naše vznešené povolanie.

31. ČO ZNAMENÁ, ŽE JEŽIŠ KRISTUS JE ZÁROVEŇ PRAVÝ BOH A PRAVÝ ČLOVEK?
V Ježišovi Kristovi sa Boh stal skutočne jedným z nás a naším bratom; a predsa nikdy neprestal byť Bohom, a tým aj naším Pánom. Chalcedónsky koncil v roku 451 vyhlásil, že božská a ľudská prirodzenosť sú v jedinej osobe Ježiša Krista „bez rozdelenia a bez pomiešania“ spojené. Cirkev dlho zápasila s tým, ako by vyjadrila vzťah božskej a ľudskej prirodzenosti v Ježišovi Kristovi. Božská a ľudská prirodzenosť si navzájom nekonkurujú v tom zmysle, že by Ježiš bol iba čiastočne Bohom a čiastočne človekom. Nie je to ani tak, že by sa božská a ľudská prirodzenosť v Ježišovi navzájom zmiešali. Boh si v Ježišovi nevzal na seba ľudské telo iba zdanlivo (doketizmus), ale stal sa skutočným človekom. Božská a ľudská prirodzenosť rovnako tiež nepredstavujú dve rozličné osoby (nestorianizmus). Napokon to nie je ani tak, že by v Ježišovi Kristovi ľudská prirodzenosť úplne splynula s božskou (monofyzitizmus). Proti všetkým týmto mylným učeniam si Cirkev uchovala vieru, že Ježiš Kristus je v jednej osobe zároveň pravý Boh a pravý človek. Známa formulácia Krista „bez rozdelenia a bez pomiešania“ (Chalcedónsky koncil) sa nepokúša vysvetliť to, čo ľudský rozum nedokáže pochopiť, ale vytyčuje aspoň akési pevné línie viery. Vyznačuje "smer", ktorým treba postupovať v odhaľovaní tajomstva osoby Ježiša Krista.

32. ČO ZNAMENÁ „NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE“?
Cirkev verí, že "preblahoslavená Panna bola od prvého okamihu svojho počatia pre osobitnú milosť a výsadu všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského rodu, uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu" (dogma z roku 1854). Viera v „nepoškvrnené počatie“ jestvuje v Cirkvi od jej počiatkov. Tento pojem však býva dnes často chybne interpretovaný. V podstate >hovorí o tom, že Boh uchránil Maria pred dôsledkami dedičného hriechu, a to od samého počiatku jej života. Nehovorí teda o Ježiškovom počatí v Máriinom lone. A už vôbec nezhodnocuje sexualitu v kresťanstve v tom zmysle, že by sa muž a žena pri akte splodenia dieťaťa „poškvrňovali“.

33. PREČO JEŽIŠ KONAL ZÁZRAKY?
Zázraky, ktoré Ježiš konal, boli znameniami nastupujúceho Božieho kráľovstva. Boli prejavom jeho lásky k ľuďom a potvrdzovali jeho poslanie. Ježišove zázraky neboli nijakým magickým predvádzaním sa. Ježiša naplňovala moc Božej uzdravujúcej lásky. Svojimi zázrakmi ukazoval, že je Mesiáš a že v ňom sa začína Božie kráľovstvo. Bolo tak možné zakúsiť počiatok nového sveta: Ježiš tíšil hlad (Jn 6, 5 - 15), naprával bezprávie (Lk 19, 8), a prekonával choroby a smrť (Mt 11, 5). Vyháňal zlých duchov, a tak začal svoje víťazné ťaženie proti "kniežaťu tohto sveta“ (Jn 12, 31; myslí sa satan). Ježiš však neodstránil zo sveta všetko utrpenie a zlo. Chcel predovšetkým oslobodiť človeka z otroctva hriechu. Záležalo mu na viere človeka, preto ju posilňoval zázrakmi.

34. PRIAL SI BOH SMRŤ VLASTNÉHO SYNA?
K násilnej Ježišovej smrti nedošlo len na základe tragických vonkajších okolností. Ježiš bol vydaný „podľa presného Božieho zámeru a predvídania“ (Sk 2, 23). Nebeský Otec „toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom“ (2 Kor 5, 21), aby sme my, deti hriechu a smrti, mali život. Veľkosť obety, ktorú Boh Otec žiadal od svojho Syna, zodpovedala veľkosti Synovej oddanosti: „Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel“ (Jn 12, 27). Na oboch stranách je to láska, ktorá sa potvrdila v krajnej situácií kríža. Aby nás Boh zachránil pred smrťou, vylial „liek nesmrteľnosti“ (sv. Ignác Antiochijský) na náš svet smrti — svojho Syna Ježiša Krista. Otec a Syn boli v tomto poslaní nerozlučnými spojencami plnými ochoty a túžby ísť z lásky k človeku až do najväčšej krajnosti. Boh sa rozhodol uskutočniť výmenu, aby nás navždy zachránil. Chcel nám darovať svoj večný život, aby sme sa mohli tešiť z jeho radosti, a bol ochotný vytrpieť naše zomieranie, naše zúfalstvo, našu opustenosť a našu smrť, aby mal s nami podiel úplne na všetkom. Aby nás miloval až na smrť a ešte aj za ňu. Ježišova smrť je Otcovou vôľou, nie je však jeho posledným slovom. Od okamihu, keď Ježiš za nás zomrel, môžeme svoju smrť vymeniť za jeho život.

35. PREČO NÁS MUSEL JEŽIŠ ZACHRÁNIŤ PRÁVE SMRŤOU NA KRÍŽI?
Kríž, na ktorom bol nevinný Ježiš krutým spôsobom popravený, je miestom najväčšieho poníženia a opustenosti. Kristus, nás Spasiteľ, si vyvolil kríž, aby na seba vzal vinu sveta a aby na sebe vytrpel utrpenie sveta. Tak svojou dokonalou láskou priviedol svet späť k Bohu. Boh nás nemohol prejaviť svoju lásku presvedčivejšie, ako keď sa v osobe Syna nechal za nás pribiť na kríži. Kríž bol v antike tým najpotupnejším a najukrutnejším nástrojom popravy. Rímski občania nesmeli byť odsúdení na trest ukrižovaním, aj kedy sa dopustili akéhokoľvek závažného zločinu. Boh tak vstúpil do najbezodnejšieho ľudského utrpenia. Od toho okamihu už nikto nemôže povedať: ,,Boh nevie, ako trpím“.

36. EXISTUJU DÔKAZY O JEŽIŠOVOM ZMŔTVYCHVSTANÍ?
O Ježišovom zmŕtvychvstaní neexistujú nijaké priame dôkazy v zmysle výsledkov exaktných vied. Existujú však veľmi silné svedectvá mnohých jednotlivcov i skupín, tých, ktorí boli priamymi účastníkmi jeruzalemských udalostí. Najstarším kresťanským svedectvom o zmŕtvychvstaní je list, ktorý napísal sv. Pavol cirkevnej obci v Korinte asi dvadsať rokov po Ježišovej smrti: "Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz,, väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnulí“ (1 Kor 15, 3-6). Pavol tu dosvedčuje živú tradíciu, ktorú našiel v prvotnom kresťanskom spoločenstve, keď sa dva alebo tri roky po Ježišovej smrti zmŕtvychvstaní sám stál kresťanom - na základe vlastného ohromujúceho stretnutia so vzkriesením Pánom. Učeníci pochopili prázdny hrob ako prvý odkaz na Ježišovo zmŕtvychvstanie (Lk 24, 5-6). Práve ženy, ktoré podľa právneho chápania neboli schopné vydávať svedectvo, objavili prázdny hrob. I keď sa píše, že APOŠTOL Ján už pri prázdnom hrobe ,,videl i uveril“ (Jn 20, 8), istota o tom, že Ježiš žije, sa upevnila až po jeho mnohých zjaveniach. Množstvo stretnutí so Zmŕtvychvstalým uzatvára Ježišovo nanebovstúpenie. A predsa aj po ňom až do dnešných dní sa možno stretnúť so živým Pánom: Ježiš Kristus žije.

37. ČO ZNAMENÁ: VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO?
Veriť v Ducha Svätého znamená klaňať sa mu rovnako ako Bohu Otcovi a Synovi. Znamená to veriť, že Duch Svätý prichádza do nášho srdca, aby sme ako Božie deti poznávali svojho nebeského Otca. Pohnutí Duchom Svätým môžeme zmeniť tvár zeme. Ježiš ešte pred svojou smrťou sľúbil učeníkom, že im pošle „iného Tešiteľa“ (Jn 14,16), keď už nebude s nimi. Keď bol potom na učeníkov prvotnej Cirkvi vyliaty Duch Svätý, až vtedy spoznali, čo mal vlastne Ježiš na mysli. Prežili hlbokú istotu a radosť vo viere a dostali rôzne CHARIZMY, takže mohli prorokovať, uzdravovať a konať zázraky. V Cirkvi stále existujú ľudia, ktorí sú obdarení týmito darmi a prežívajú rovnaké skúsenosti.

38. ČO NASTANE NA KONCI SVETA?
Keď nastane koniec sveta, príde Kristus - a všetci ho uvidia. Medzi dramatické otrasy ktoré opisuje Sväté písmo, patria: zloba, ktorá vyjde najavo, skúšky a prenasledovala, ktoré vyskúšajú vieru mnohých ľudí. To je však iba temná stránka novej skutočnosti, v ktorej sa konečne Božie víťazstvo nad zlom prejaví v celej svojej sile. Božia sláva, pravda a spravodlivosť budú naplno žiariť. S príchodom Krista nastane "nové nebo a nová zem". „Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu, ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo“ (Zjv 21, 4).

39. POD AKÝMI MENAMI A ZNAMENIAMI SA ZJAVUJE DUCH SVÄTÝ?
>Na Ježiša zostupuje Duch Svätý v podobe holubice. Prví kresťania zakúsili Ducha Svätého ako blahodarné pomazanie, ako živú vodu, ako víchricu alebo ako blčiaci oheň. Sám Ježiš hovorí o Duchu Svätom ako Zástancovi, Tešiteľovi, Učiteľovi a Duchu pravdy. Vo SVIATOSTIACH Cirkvi sa Duch Svätý udeľuje vkladaním rúk a pomazaním olejom. Koniec potopy a začiatok nového života na zemi ohlásila Noemovi holubica, keď v zobáku priniesla čerstvý olivový list. Aj pohanská antika považovala holubicu za symbol lásky. Preto prví kresťania okamžite pochopili, prečo Duch Svätý, zosobnená Božia láska, zostúpil na Ježiša v podobe holubice vo chvíli jeho krstu v Jordáne. Dnes je holubica na celom svete známa ako znamenie mieru a je jedným z najväčších symbolov uzmierenia ľudstva s Bohom (porov. Gn 8, 10-11).

40. ČO JE TO CIRKEV?
Grécky výraz pre CIRKEV „ekklesia“ znamená vyvolenie. Nás všetkých, čo sme boli pokrstení a veríme v Boha, si vyvolil Boh. Spolu tvoríme Cirkev. Kristus je podľa slov sv. Pavla hlavou Cirkvi. My sme jej telo. Ak prijímame SVIATOSTI a počúvame Božie slovo, potom je Ježiš v nás a my v ňom - a to je CIRKEV. Úzke živé spoločenstvo všetkých veriacich s Ježišom opisuje Sväté písmo v nových a nových obrazoch: raz hovorí o Božom ľude, inokedy o Kristovej neveste; raz nazýva Cirkev matkou, inokedy Božou rodinou alebo ju prirovnáva k svadobným hosťom. Cirkev však nikdy nie je iba inštitúciou, iba nejakým „cirkevným úradom“, ktorý človek môže odsunúť bokom. Môžu nás rozčuľovať jej chyby a nedostatky, ale nikdy sa od nej nemôžeme dištancovať, pretože Boh sa pre ňu rozhodol neodvolateľne a napriek všetkým jej hriechom sa od nej neodvrátil. Cirkev je Božia prítomnosť medzi nami ľuďmi. Už preto by sme ju mali milovať.

41. PREČO MÔŽE EXISTOVAŤ LEN JEDNA CIRKEV?
Tak ako je len jeden Kristus, môže existovať len jediné Kristovo telo, jediná Kristova nevesta, a teda len jediná CIRKEV Ježiša Krista. On je hlava, Cirkev je telo. Spolu tvoria „celého Krista“ (sv. Augustín). Tak ako sa tela skladá z mnohých údov, a predsa tvorí jeden celok, aj jedinú Cirkev tvorí mnoho miestnych cirkví (diecéz). Ježiš založil Cirkev na základe APOŠTOLOV. Tento základ je dodnes nosný. Viera apoštolov sa v Cirkvi odovzdáva z generácie na generáciu pod vedením Petrovho úradu, ktorý „vykonáva svoju vedúcu úlohu v láske“ (sv. Ignác Antiochijský). Rovnako ako aj SVIATOSTI, ktoré Ježiš zveril apoštolom, pôsobia neustále vo svojej pôvodnej sile.

42. PREČO JE CIRKEV SVÄTÁ?
Cirkev nie je svätá preto, že by boli svätí všetci jej členovia, ale preto že je svätý Boh, ktorý v nej pôsobí. Všetci členovia Cirkvi sú posvätení v krste. Pokiaľ dovolíme trojjedinému Bohu, aby sa nás dotkol, rastieme v láske, sme posväcovaní a spasení. Svätí sú tí, čo milujú - nie však preto, že sa ich dotkol Boh. Lásku, ktorú od Boha prijali, potom vlastným originálnym spôsobom odovzdávajú ďalším ľuďom. Keď raz prídu k Bohu, budú naďalej posväcovať Cirkev, pretože „svoje nebo budú prežívať tak“, že nám budú oporou na ceste k SVÄTOSTI.

43. PREČO SA CIRKEV NAZÝVA KATOLÍCKA?
„Katolícky“ (gréc. katholon) znamená vzťahujúci sa na celok. CIRKEV je katolícka, pretože ju Kristus povedal k tomu, aby vyznáva celú vieru, aby strážila a udeľovala všetky SVIATOSTI a aby všetkým ohlasovali radostnú zvesť; a poslal ju ku všetkým národom.

44. KTO PATRÍ DO KATOLÍCKEJ CIRKVI?
Do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi patrí ten, kto sa v jednote s PÁPEŽOM a BISKUPMI spája s Ježišom Kristom, vyznaním katolíckej viery a prijímaním SVIATOSTÍ. Boh chcel jednu cirkev pre všetkých. Žiaľ, my kresťania sme nezachovali vernosť tomuto Ježišovmu želaniu. Napriek tomu sme aj teraz navzájom spojení vierou a jedným krstom. 45. PREČO SA CIRKEV NAZÝVA APOŠTOLSKÁ?

Cirkev sa nazýva apoštolská, pretože je založená na APOŠTOLOCH, zachováva ich tradíciu a je vedená ich nástupcami. Ježiš povolal APOŠTOLOV ako svojich najbližších spolupracovníkov. Boli jeho očitými svedkami. Po svojom zmŕtvychvstaní sa im mnohokrát zjavil. Daroval im Ducha Svätého a rozposlal ich do celého sveta ako svojich splnomocnených vyslancov. V rodiacej sa Cirkvi boli zárukou jednoty. Svoje poslanie a splnomocnenie odovzdali ďalej vkladaním rúk svojim nástupcom, BISKUPOM. Tak je to dodnes. Tento postup sa nazýva APOŠTOLSKÁ POSTUPNOSŤ.

46. JE PÁPEŽ NAOZAJ NEOMYLNÝ?
Áno. Avšak iba vtedy, keď prostredníctvom slávnostného cirkevného aktu vyhlasuje dogmu alebo záväzné rozhodnutie v otázkach učenia viery a mravov. Neomylný charakter môžu mať aj rozhodnutia biskupského kolégia v spoločenstve s pápežom, ktoré sa týkajú otázok učenia viery, napríklad rozhodnutia ekumenického koncilu. Pápežova neomylnosť sa netýka jeho morálnej integrity a inteligencie. Vo svojej podstate je neomylná iba Cirkev ako celok, lebo Ježíš jej prisľúbil Ducha Svätého, ktorý je zachováva v pravde a čoraz hlbšie ju do pravdy uvádza. Akonáhle sa popiera alebo mylne vykladá nejaká samozrejmá pravda viery, Cirkev si vyhradzuje posledné slovo, ktorým definitívne vyhlasuje, čo je zlé a čo je správne. Pápež ako nástupca sv. Petra a prvý medzi BISKUPMI má právomoc vyhlásiť pravdu viery v súlade s tradíciou hlásila Cirkvi, aby sa raz navždy predkladala veriacim ako istá pravda viery. To znamená, že pápež vyhlási dogmu. Dogma preto nesmie prinášať po obsahovej stránke nič nové. Dogma sa vyhlasuje veľmi zriedkavo. Posledná je z roku 1950.

47. ČO ZNAMENÁ „SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH“?
Do „spoločenstva svätých“ patria všetci ľudia, živí aj zomrelí, ktorí vložili všetku svoju nádej do Ježiša a krstom boli k nemu pričlenení. Pretože tvoríme v Kristovi jedno telo, žijeme v spoločenstve zahŕňajúcom aj nebo aj zem. Cirkev je väčšia a živšia, ako by sme predpokladali. Patria do nej živí i zomrelí, aj keď ešte prechádzajú procesom očisťovania, alebo sú už v Božej sláve, známi i neznámi, veľkí svätci i celkom nenápadní ľudia. Môžeme si navzájom pomáhať bez ohľadu na hranicu smrti. Môžeme prosiť o príhovor svojich patrónov alebo obľúbených svätcov, ale aj našich zosnulých príbuzných, o ktorých vieme, že už sú u Boha. A naopak, svojím príhovorom môžeme prispieť na pomoc svojim zomrelým blízkym, ktorí ešte prechádzajú vlastným očistením. Čokoľvek jednotlivec vykoná alebo vytrpí pre Krista, to osoží všetkým. Žiaľ, aj opačne však platí, že každý hriech škodí celému svetu.

48. MÔŽE NÁM PANNA MÁRIA SKUTOČNE POMÁHAŤ?
Mária ako Ježišova matka je aj našou matkou. Môžeme si byť istí, že sa nás zastáva v najdôležitejších okamihoch nášho života.

49. MÔŽEME SA MÁRII KLAŇAŤ?
Klaňať sa máme iba Bohu. Máriu si uctievame ako matku nášho Pána. Jej uctievaním napĺňame slová z chválospevu Magnificat: "Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia!".

50. MA CIRKEV SKUTOČNE MOC ODPÚŠŤAŤ HRIECHY?
Áno. Ježiš nielen sám odpúšťal hriechy, ale povolal k tomu aj cirkev a prepožičal jej svoju moc oslobodzovať ľudí od ich hriechov. Službou kňaza človek dostáva božie odpustenie a jeho vina je zmytá dokonale, ako keby sa nikdy nestala. Kňaz môže takto konať jedine vďaka tomu že mu Ježiš dáva podiel na svojej božskej moci odpúšťať hriechy. 51. AKÉ PROSTRIEDKY NA ODPUSTENIE HRIECHOV MÁ CIRKEV K DISPOZÍCII?
Prvou a hlavnou --- SVIATOSŤOU na odpustenie hriechov je krst. Na odpustenie závažných hriechov je potrebná sviatosť zmierenia (tiež sviatosť pokánia či svätá spoveď). Táto sviatosť sa odporúča aj v prípade menej závažných hriechov.

52. PREČO VERÍME VO VZKRIESENIE MŔTVYCH?
Predovšetkým kvôli Ježišovmu zmŕtvychvstaniu. Veríme, že nám dáva podiel na svojom večnom živote. Dôvodom tejto viery sú Ježišove slová: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“ (Jn 11, 25).

53. PREČO VERÍME VO VZKRIESENIE „TELA“?
Biblický výraz „telo“ charakterizuje človeka v jeho slabosti a smrteľnosti. Boh však nepovažuje ľudské telo za niečo menejcenné. V Ježišovi Kristovi sám prijal telo (INKARNÁCIA), aby vykúpil človeka. Boh nevykúpil len ľudského ducha, ale vykúpil celého človeka, s dušou i telom. Boh nás stvoril s telom aj dušou. Na konci sveta neodhodí „telo“, t.j. celé stvorenie, ako nejakú starú hračku. V „posledný deň“ nás Boh vzkriesi v našom tele - to znamená, že vstaneme z mŕtvych so svojím telom, ktoré máme teraz, ale toto telo bude premenené na oslávené. Ani Ježiš nepokladal svoje prebývanie v tele iba za krátku epizódu. Keď sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavil učeníkom, videli na jeho tele skutočné rany po ukrižovaní.

54. ČO JE TO VEČNÝ ŽIVOT?
Je to život, ktorý začína po smrti a je bez konca.

55. ČO JE TO OSOBNÝ SÚD?
Po smrti bude človek postavený pred Božiu tvár. Je to okamihom pravdy pre človeka.

56. ČO JE TO OČISTEC?
Je stavom očisťovania, aby mohol človek vidieť Boha z tváre do tváre. Je to pocit spaľujúcej hanby a bolestnej ľútosti nad vlastným konaním. Až po nej budeme schopní stretnúť sa s Božím pohľadom v radosti.

57. AK JE BOH LÁSKA, AKO MÔŽE EXISTOVAŤ PEKLO?
Nie je to Boh, kto zatracuje človeka, ale človek sám odmietajúci Boha a jeho spoločenstvo. Boh stvoril človeka slobodného a rešpektuje jeho rozhodnutie.

58. ČO JE TO POSLEDNÝ SÚD?
Posledný súd sa uskutoční pri druhom Kristovom príchode na konci sveta. Bude to naplnenie celého stvorenia.

59. ČO ZNAMENÁ SLOVO "AMEN" ZA VYZNANÍM VIERY?
Je slovom súhlasu a potvrdenia toho, čo človek vo vyznaní viery vyznal.


__________________________________________________________

MRAVOUKA

O SVEDOMÍ

Boh stvoril človeka ako osobu, obdarenú rozumom, ktorá koná z vlastného rozhodnutia a je za svoje konanie zodpovedná. To však neznamená, že človek dostal od Boha právo hovoriť a robiť čokoľvek. Dokonale užíva slobodu lepšie zacielený na Boha ako na svoje najvyššie dobro. Boh vložil do ľudského vnútra túžbu po dokonalom šťastí, ktorú môže iba on naplno uspokojiť. Povolal nás k večnému životu vo svätosti, prevyšujúcej akúkoľvek ľudskú predstavu šťastia. Stavia nás tým pred vážne mravné rozhodovanie podľa Božieho zákona.
Každý človek má vo svojom najhlbšom vnútri zákon, ktorý ho nabáda konať dobro a vystríhať sa zla. Je to Boží hlas, čo sa ozýva v našom svedomí. Upozorňuje nás na mravné normy a posudzuje konkrétne rozhodnutia, či sú mravne dobré alebo zlé. Ukazuje nám cestu k šťastiu, pre ktoré sme boli stvorení. Svedomie umožňuje človeku, aby prebral za svoje konanie plnú zodpovednosť. Nevedomosť, násilie a strach môže znížiť mieru osobnej zodpovednosti. Rôzne životné okolnosti nás často odvádzajú od vnímania hlasu svedomia. Kto zanedbáva sebapoznanie, neskúma pravidelne sám seba, ten si otupuje svedomie. Formovanie vlastného svedomia je celoživotná úloha. Sme trvale vystavení zlým vplyvom okolia a pokúšaní vlastnými zlými náklonnosťami, a preto musíme vlastný úsudok porovnávať s Božím slovom a podriadiť ho autorite Cirkvi. Iba svedomie súdi pravdivo, oslobodzuje od úzkostí a chorobného pocitu viny, ale aj od sebectva a pýchy a vedie nás k pokoju srdca. Každý človek má právo konať podľa svojho svedomia, preto sa mu v tom nesmie brániť. Rovnako nie je dovolené niekoho nútiť, aby konal proti svedomiu. Týka sa to najmä náboženskej oblasti. Ľudská moc nemôže prikazovať alebo zakazovať náboženské úkony, ani vnútorné, ani verejné.

 Čo je svedomie?
Svedomie je boží hlas v našom vnútri, ktorý nám hovorí, čo je dobré a čo zlé.

 Aké má byť naše svedomie?
Naše svedomie má byť správne, isté, zdravé a čisté.

 Ako sa staráme o svoje svedomie?
O svoje svedomie sa staráme náboženským vzdelávaním, pravidelným spytovaním si svedomia a sviatostným zmierením.

 Prečo sme povinní rešpektovať svedomie každého človeka?
Svedomie každého človeka sme povinní rešpektovať preto, lebo vo svedomí je každý zodpovedný iba Bohu.

__________________________________________________________

O ČNOSTI

Čnosť je trvalá pevná náklonnosť konať dobro, ako aj snaha konať vždy čo najlepšie. Čnostný človek tak robí celkom dobrovoľne a s radosťou. Mravné čnosti sa získavajú úsilím rozumu a vôle. Usmerňujú a ovládajú vášne.
Hlavné čnosti - kardinálne, základné:
1.múdrosť umožňuje spoznať pravé dobro a vybrať si správne prostriedky.
2.spravodlivosť je odhodlanie dať Bohu a ľuďom, čo im patrí.
3.mravná sila (odvaha,udatnosť) je schopnosť rozhodovať sa pre dobro aj v ťažkých okolnostiach.
4.miernosť udržiava rozumnú mieru v užívaní stvorených vecí a pôžitkov.

Božské čnosti dávajú schopnosť žiť v spoločenstve s Božskou Trojicou. Boh sám je ich zdrojom i pohnútkou.
1.viera, keď uznávame za pravdu všetko, čo nám Boh zjavil a Cirkev predkladá. 2.nádej, keď túžime po večnom živote a v pevnej dôvere očakávame, aj túžime po milosti na jeho dosiahnutie.
3.láska, ktorou milujeme Boha nadovšetko a blížnych ako seba. Mravný život, preniknutý láskou, dáva kresťanom slobodu Božích detí. Ovocím lásky je radosť, pokoj a milosrdenstvo.

Vášeň je silné hnutie mysle a citu. Vášeň človeka k niečomu mocne priťahuje alebo odpudzuje. Základné vášne sú: láska a nenávisť, túžba a strach, radosť a smútok ako aj hnev.
Vášne samy o sebe nie sú ani dobré, ani zlé. Keď vedú k dobrému konaniu, sú mravne dobré. V opačnom prípade sú mravne zlé. Vášne môžu prispieť k získaniu čností, ale aj nerestí.

 Čo je čnosť?
Čnosť je duchovná schopnosť konať pravidelne dobré skutky - je to dobrý návyk konať dobro.
 Ako si nadobúdame čnosti?
Čnosti si nadobúdame vytrvalým cvičením a sebavýchovou.

 Ako delíme čnosti?
Čnosti delíme na prirodzené a nadprirodzené.

 Ktoré sú Božské čnosti?
Božské čnosti sú viera, nádej a láska.

 Ktoré sú kardinálne čnosti?
Kardinálne čnosti sú múdrosť, spravodlivosť, mravná sila a miernosť.

__________________________________________________________

O HRIECHU

Hriechom sú slová, skutky a túžby, ktoré sú v rozpore s Božím zákonom. Hriech uráža Boha aj vtedy, keď nie je zameraný priamo proti Bohu, ale proti blížnemu, proti spoločnosti aj proti sebe samému. Každý hriech má pôvod v srdci a v slobodnej vôli. Hriech je previnením proti rozumu, pravde a svedomiu. Zraňuje ľudskú prirodzenosť a znižuje solidaritu.
Kto sa dobrovoľne a s plným vedomím rozhodne vo vážnej veci proti Božiemu zákonu a proti konečnému cieľu človeka, spácha smrteľný hriech. Tým zničí nadprirodzený život svojej duše, čo má za následok večnú smrť. Obnoviť ju môže iba zásah Božieho milosrdenstva, čomu musí predchádzať vnútorné obrátenie hriešnika, a v normálnych podmienkach prijatie sviatosti zmierenia. Božie milosrdenstvo nemá hraníc. Kto vedome zotrváva v hriešnom postoji bez ľútosti, odporuje Duchu Svätému a odmieta odpustenie a spásu.
Všedný hriech narušuje mravný poriadok, oslabuje čnosť lásky a spomaľuje pokrok duchovného života. Kto neľutuje všedné hriechy, a dobrovoľne v nich zotrváva, znižuje si odolnosť voči smrteľnému hriechu. Opakované hriechy, aj všedné, zvyšujú náklonnosť k zlému a otupujú svedomie. Trvalý návyk je neresť.
Sme zodpovední aj za hriechy druhých ľudí, ak máme na nich účasť nahováraním, príkazom alebo súhlasom.

 Čo je hriech?
Hriech je neposlušnosť voči Bohu.

 Kto sa dopúšťa ťažkého hriechu?
Ťažkého hriechu sa dopúšťa ten, kto vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci prestúpi Božie prikázanie.

 V čom je zloba hriechu?
Zloba hriechu je v tom, že uráža Boha, ubližuje Cirkvi a škodí na tele i duši samému hriešnikovi.

 Ktoré sú naše hlavné náklonnosti k hriechu?
Naše hlavné náklonnosti k hriechu sú: pýcha, lakomstvo, nečistota, závisť, nemiernosť, hnev, lenivosť.

 Ktoré sú hriechy do neba volajúce?
Do neba volajúce hriechy sú: 1. vražda, 2. sužovanie vdov a sirôt a 3. vykorisťovanie robotníka.

 Ktoré sú hriechy proti Duchu Svätému?
Hriechy proti Duchu Svätému sú:
1. opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo,
2. pochybovať o Božom milosrdenstve a oddať sa zúfalstvu,
3. odporovať poznanej zjavenej pravde,
4. závidieť blížnemu Božiu milosť,
5. zatvrdiť si srdce oproti spasiteľnému napomenutiu,
6. zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti.

 Ktoré sú cudzie hriechy?
Cudzie hriechy sú:
nahovárať na hriech,
kázať hrešiť,
súhlasiť s hriechom,
mlčať pri hriechu druhých,
pomáhať pri hriechu,
schvaľovať a zastávať hriechy iných.

__________________________________________________________

O MILOSTI

Milosť je prejav Božej lásky, ničím nezaslúžená pomoc.
Boh nám ju daruje, aby sme mohli odpovedať na jeho volanie a tak sa stať účastným na božskom vnútrotrojičnom živote. Povolanie k večnému životu je nadprirodzený dar, lebo presahuje prirodzené ľudské schopnosti. Milosť pobáda človeka, aby sa odvrátil od hriechu a obrátil k Bohu. Kto to slobodne urobí, dosiahne od Boha ospravedlnenie, ktoré zahrňuje odpustenie hriechov, ozdravenie duše a jej posvätenie božskými čnosťami viery, nádeje a lásky. To vytvára základ pre spolupôsobenie Božej milosti a ľudskej slobody.
Posväcujúca milosť zdokonaľuje človeka a uschopňuje pre život s Bohom. Neprejavuje sa však citovými zážitkami a vymyká sa skúsenostnému poznaniu. Pomáhajúca milosť predchádza vnútorné obrátenie a utvrdzuje zotrvanie v dobrom. Sviatostné milosti sa viažu na platné prijatie určitej sviatosti.
Charizmy sú zvláštne dary, ktoré uschopňujú k osobitnej službe v Cirkvi. Ospravedlnenie a milosť dostávame skrz výkupnú obetu Ježiša Krista.
Človek nemôže mať pred Bohom žiadne zásluhy, lebo všetko, čo máme aj čím sme, pochádza od Stvoriteľa. Ale Boh nám vo svojej dobrote počíta ako zásluhu aj to, čo nám On sám umožnil. Iba na podnet Ducha Svätého si môžeme dobrými skutkami zaslúžiť pozemské dobrá aj získať nejaké zásluhy pre večnosť. Ako je Boh pôvodcom našich zásluh, je aj ich odmenou.
Boh vložil do ľudského srdca túžbu po pravde a láske. Preto je každý človek povolaný k svätosti, k plnosti pravdy a lásky v stále užšom zjednotení s Kristom. Preto cesta k svätosti vedie cez kríž, ale vrcholí v sláve vzkriesenia.

 Čo je Božia milosť?
Božia milosť je nadprirodzený dar Boží, ktorý dostávame od Pána Boha pre zásluhy Ježiša Krista. Je to Boží život v duši človeka.

 Koľkorakú milosť nám získal Pán Ježiš?
Dvojakú: milosť posväcujúcu a pomáhajúcu.

 Načo dostávame milosť posväcujúcu?
Nato, aby sme mohli byť deťmi nebeského Otca, bratmi Pána Ježiša a chrámom Ducha Svätého.

 Načo dostávame milosť pomáhajúcu?
Nato, aby sme dobro spoznali i robili a takto nasledovali Pána Ježiša.

__________________________________________________________

O DESATORE A PRVOM BOŽOM PRIKÁZANÍ

Mravným zákonom nám Boh určuje cestu k prisľúbenej svätosti a zakazuje cestu k zlu.
Starý zákon je prvý stupeň zjaveného zákona. Jeho mravné predpisy sú zhrnuté v desiatich prikázaniach. Desatoro predstavuje nedeliteľný celok. Každé prikázanie nadväzuje na ostatné a všetky sa vzájomne podmieňujú. Prestúpením jedného sa človek previní proti celému zákonu. Úcta k človeku a k jeho právam vyplýva z toho, že uznávame Boha ako Stvoriteľa. A láska k Bohu nie je možná bez lásky k ľuďom ako jeho stvoreniam. Desatoro je výrazom neoddeliteľného prepojenia nášho spoločenstva s Bohom a s ľuďmi.
V prvých troch prikázaniach vyjadruje požiadavky lásky k Bohu, v ďalších zas požiadavky na lásku k blížnym.
Desatoro je nezmeniteľné, zaväzuje vždy a všade. Nik nemá právo udeľovať výnimky z jeho zachovávania. Poznávame ho z Božieho zjavenia, ako nám ho Cirkev ohlasuje, a z hlasu svedomia. Evanjelium Nového zákona je zákonom lásky, milosti a slobody. Napĺňa a zdokonaľuje Desatoro.

Prvé prikázanie vyžaduje, aby sme Boha uznávali a vzdávali mu úctu ako svojmu Pánovi, súkromne i verejne. Preto patrí modlitba a náboženské prejavy k povinnostiam prvého prikázania. Zahrňuje aj príkaz viery, nádeje a lásky.
Zakazuje: neveru (zavineným pochybovaním, bojovým ateizmom aj praktickým materializmom), poveru (keď vonkajším náboženským prejavom, bez vnútorného postoja, pripisujeme nadprirodzený účinok), veštenie (snahu poznať budúcnosť pomocou astrológie, horoskopov a podobných praktík), mágiu a čary (využívanie tzv. tajomných síl, sem patrí aj špiritizmus a satanizmus).
Svätokrádež je zneuctenie sviatostí a posvätných obradov, miest a osôb. Svätokupectvo je kupovanie a predávanie duchovných hodnôt.

 Aké úlohy obsahuje prikázanie lásky?
Prikázanie lásky obsahuje tri úlohy: lásku k Bohu, lásku k sebe a lásku k blížnemu.

 Prečo je láska cestou nadovšetko?
Láska je cestou nadovšetko, lebo je jedinou cestou ku šťastiu.

 V čom spočíva naša láska k Bohu?
Naša láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania.

 Čo je najlepším vyznaním lásky k Bohu?
Najlepším vyznaním lásky k Bohu je naša láska k človekovi.

 Kde vyhlásil Boh desať Božích prikázaní?
Desať Božích prikázaní vyhlásil Boh na Sinaji prostredníctvom Mojžiša.

 Ktoré sú hlavné prejavy bohopocty?
Hlavné prejavy bohopocty sú: verejné vyznanie Boha pred ľuďmi, oslavovanie Boha, klaňanie sa Bohu a služba Bohu.

 Čo je najväčšou urážkou Boha?
Najväčšou urážkou Boha je hriech nevery.

__________________________________________________________

O DRUHOM A TREŤOM PRIKÁZANÍ

Druhé prikázanie predpisuje úctu k Božiemu menu a úctivý spôsob vyjadrovania o posvätných veciach. Božie meno je sväté, preto ho smieme používať, keď Boha oslavujeme, chválime, vzdávame mu vďaku alebo ho prosíme a keď o ňom vydávame svedectvo. Boha uráža: rúhanie (s hnevom, výčitkou a odporom sa obracať na Boha alebo rozprávať proti nemu), hanobenie Boha, Cirkvi, svätcov, posvätných predmetov a úkonov, zbytočné používanie Božieho mena, sľub a prísaha nerozvážne, nedovolenej veci (porušenie sľubu), zaklínanie Božím menom.

Tretie prikázanie sa týka siedmeho dňa, zasväteného Bohu a určeného na odpočinok. Jeho slávenie vyplýva z mravného zákona, vpísaného do ľudských sŕdc: Pripomínať si pravidelne a verejne dobro, ktorým nás Boh zahŕňa. Ľudský organizmus je prispôsobený na sedemdňový rytmus. Izraelitom pripomínala sobota zmluvu, ktorou sa stali vyvoleným národom. Pre kresťanov je posvätný deň nedeľa, keď si pripomíname Ježišovo zmŕtvychvstanie a novú zmluvu, v ktorej sme sa stali svätým Božím ľudom. Slávenie nedele je neodmysliteľne spojené s eucharistickou slávnosťou. Preto Cirkev prikazuje veriacim účasť na celej omši, slávenej v katolíckom obrade vo sviatočný deň, alebo v jeho podvečer. Účasťou na spoločnom slávení potvrdzujeme svoju vernosť ku Kristovi a k jeho Cirkvi a vzájomne sa posilňujeme vo viere a láske.
V nedeľu a vo sviatok sa nesmie vykonávať taká práca a činnosť, ktorá narušuje bohoslužbu, posvätný charakter dňa ako aj telesný a duševný odpočinok (okrem nevyhnutných povinností). Sviatočný deň sa má využiť aj na rodinné a spoločenské zblíženie, na pobyt v prírode, na kultúrne a osobné záľuby.

 Kto znesväcuje Božie meno?
Božie meno znesväcuje, kto ho neúctivo a zbytočne vyslovuje a kto nedodrží prísahu a sľub daný Bohu spácha svätokrádež.

 Čo je sľub daný Bohu?
Sľub daný Bohu je dobrovoľné zaviazanie sa Bohu niečo dobré urobiť.

 Čo je prísaha?
Prísaha je vzývanie Božieho mena ako svedectva pravdy.

 Prečo je nedeľa našim hlavným sviatočným dňom?
Lebo v tento deň Pán Ježiš vstal z mŕtvych a zoslal Ducha Svätého.

 Ako slávime nedeľu?
Účasťou na svätej omši a nepracovaním.

 Čo je znesvätením nedele?
Bezdôvodne vynechať svätú omšu a pracovať pre zisk a zárobok.

 Ktoré dni slávime ako nedeľu?
Ako nedeľu slávime prikázané sviatky.

__________________________________________________________

O ŠTVRTOM PRIKÁZANÍ

Štvrtým prikázaním „Cti svojho otca i matku“ Boh žiada, aby sme si okrem neho ctili v prvom rade rodičov, ktorým vďačíme za život.
Sme povinní mať v úcte a rešpektovať aj tých ľudí, ktorým Boh zveril autoritu pre naše dobro. Týka sa to prarodičov a príbuzných, učiteľov a vychovávateľov, občianskych a cirkevných predstavených. Do tohto prikázania patria aj povinnosti rodičov k deťom, učiteľov k žiakom, predstavených k podriadeným, vládnych činiteľov k občanom.
Boh stvoril muža a ženu, aby tvorili rodinu spolu s deťmi, ktoré splodia a vychovávajú. Každému členovi rodiny patrí rovnaké právo na osobnú ľudskú dôstojnosť. Vo vzájomnej úcte a láske je základ harmonického života, kde má každý vlastné povinnosti aj práva a z nich vyplývajúcu zodpovednosť. Povinnosťou detí k rodičom je úcta, vďačnosť a primeraná poslušnosť, ako aj ochotná pomoc v chorobe, starobe, osamelosti a núdzi. Rodičia sú povinní starať sa o telesné a duševné potreby detí, vychovať ich k čnostnému životu vo viere. Rodina vytvára prirodzenú citovú väzbu, ktorá vedie k vzájomnému porozumeniu, k záujmu o dobro všetkých v spoločnej práci a riešení problémov. Domov je prirodzené prostredie, kde sa majú deti naučiť zodpovednosti a solidarite. Kresťanská rodina má byť cirkevným spoločenstvom s osobitnou účasťou na Kristovom poslaní.
Nositelia rodinnej, spoločenskej a štátnej autority nesmú nič prikazovať, čo je v rozpore s prirodzeným zákonom a dôstojnosťou človeka. Taký príkaz nik nesmie poslúchnuť. Občania sú povinní platiť dane, využiť svoje volebné právo, brániť vlasť a spolupracovať so štátnou mocou pri zabezpečovaní života v pravde, spravodlivosti a v slobode.

 Prečo sú rodičia našimi najbližšími bytosťami po Bohu?
Rodičia sú nám najbližší po Bohu preto, lebo sú našimi najväčšími dobrodincami a zástupcami Boha na zemi.

 Aké povinnosti máme voči rodičom?
Rodičov sme povinní uctievať, milovať a poslúchať.

 Čo je najlepším prejavom a uskutočňovaním rodičovskej lásky?
Najlepším prejavom a uskutočňovaním rodičovskej lásky je svedomitá výchova detí.

 Ktorý hriech bude Pán Ježiš najprísnejšie trestať?
Pán Ježiš bude najprísnejšie trestať hriech pohoršenia maličkých.

 Ako sa kresťania správajú k pozemskej vlasti?
Kresťania, podľa vzoru Krista, milujú pozemskú vlasť a pričiňujú sa o jej rozkvet a výstavbu.

 Ako sa správame k svetským predstaveným?
Svetských predstavených si vážime, modlíme sa za nich a poslúchame ich, lebo tiež zastupujú Boha.

__________________________________________________________

O PIATOM PRIKÁZANÍ

Každý ľudský život je posvätný od chvíle počatia až po prirodzenú smrť. Iba Boh je Pánom života a smrti a preto nikto nemá právo úmyselne zničiť alebo poškodiť nevinnú ľudskú bytosť. Ježiš doplnil prikázanie: „Nezabiješ!“ zákazom hnevu, nenávisti a pomsty, aj požiadavkou lásky k nepriateľom.
Úmyselné zabitie človeka je vraždou. Je ňou aj zabitie dieťaťa pred narodením akýmkoľvek spôsobom a v ktoromkoľvek období tehotenstva. Za zabitie sa považuje aj úmyselné znemožnenie vývoja plodu. Ťažko hreší matka, lekár a všetci, ktorí pri tom pomáhali. Vraždou je aj zabitie starých a nevyliečiteľne chorých - eutanázia. Kto o to požiada alebo dá súhlas, pácha vraždu. Odlišné ustanovenia občianskeho zákona nemajú vplyv na zodpovednosť pred Bohom. Kto si úmyselne zoberie život, ťažko sa previní proti láske k Bohu, k blížnym aj k sebe. Často to býva následok duševnej choroby, spojenej so znížením alebo úplnou stratou zodpovednosti.
Pri sebaobrane jednotlivca aj spoločnosti je v krajnom prípade dovolené aj zabitie útočníka, ak je to nevyhnutný a nechcený následok konania na záchranu nevinne ohrozených životov. Kto zodpovedá za životy iných, má nielen právo, ale povinnosť ich brániť. Preto sa obranná vojna považuje za mravne dovolenú, ak sa bez úspechu použili všetky prostriedky na mierové riešenie, a ak sa dá zodpovedne predpokladať, že nevzniknú väčšie škody ako zlo, ktoré krajinu ohrozuje. Pri súčasnej vojenskej technike a hrozbe použitia zbraní hromadného ničenia je stále ťažšie posúdiť splnenie týchto podmienok. Nákladné preteky v zbrojení sú zločinom proti ľudskosti v čase, keď väčšina ľudstva žije v biede.
Kto zámerne poškodí zdravie sebe a druhým, aj kto porušovaním bezpečnostných predpisov ohrozuje život a zdravie, hreší proti piatemu prikázaniu.

 Akú cenu má ľudský život?
Každý ľudský život má večnú cenu, lebo Kristus zomrel za spásu každého človeka.

 Ako sa staráme o svoje zdravie?
O svoje zdravie sa staráme dobrou životosprávou, výživou, prácou, hygienou, športovaním a zachovávaním dopravných predpisov i bezpečnostných pokynov v práci.

 Kedy možno obetovať život alebo vystaviť ho nebezpečenstvu?
Obetovať život alebo vystaviť ho nebezpečenstvu možno iba pre vyššie hodnoty v službe Bohu alebo ľuďom.

 Čo je hriech alkoholizmu?
Hriech alkoholizmu je nemierne požívanie alkoholických nápojov, ničí hmotné i duchovné hodnoty jednotlivca i spoločnosti.

 Čo znamená milovať nepriateľov?
Milovať nepriateľov znamená úprimne im zo srdca vedieť odpustiť.

__________________________________________________________

O ŠIESTOM A DEVIATOM PRIKÁZANÍ

Boh stvoril človeka ako muža a ženu telesne aj duševne odlišných, s rôznym poslaním, ale s rovnakou osobnou hodnotou. Vzájomná príťažlivosť muža a ženy, ako aj rozkoš z pohlavného spojenia, je Bohom určená pre manželstvo, nerozlučný zväzok vzájomného sebadarovania a odovzdávania života v láske. Manželské spojenie predstavuje štedrosť a plodnosť Stvoriteľa. Je obrazom jeho lásky a tvorivej sily. Človek je schopný ovládať pohlavný pud rozumom a vôľou v láske.
Boh chráni manželstvo 6. a 9. prikázaním. Ježiš vysvetlil, že aj túžba po nedovolenom pohlavnom styku a všetko, čo vedome k nemu smeruje, je hriech. Sexuálny zážitok zasahuje celého človeka a ovplyvňuje jeho ďalšie sexuálne správanie a prežívanie. Preto úmyselné vyvolávanie sexuálnej rozkoše akýmkoľvek spôsobom, pred manželstvom alebo mimo neho, nepriaznivo pôsobí na manželské spolužitie. Sebaovládanie je nevyhnutným predpokladom šťastného manželstva.
Smilstvo je pohlavný styk medzi slobodnými partnermi. Ak je aspoň jeden z nich viazaný manželstvom s iným partnerom, ide o cudzoložstvo.
Incest je pohlavný styk medzi blízkymi príbuznými.
Prostitúcia ponižuje dôstojnosť osoby, lebo sa predáva a kupuje ako tovar.
Znásilnenie porušuje hrubým spôsobom právo na telesnú a duševnú nedotknuteľnosť. Obete tohto brutálneho činu bývajú doživotne poznačené.
Homosexualita je pohlavný vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia. Tento protiprirodzený sklon môže byť vrodený alebo získaný bez vlastnej viny. Takto postihnutý jedinec musí ovládať svoju zvrátenú žiadostivosť podobne ako ktorúkoľvek inú hriešnu túžbu.
Masturbácia (onania, samoukájanie) je úmyselné dráždenie pohlavných orgánov na vyvolanie sexuálnej rozkoše.
Pornografia ponúka verejnosti pohlavné scény, patriace do najintímnejšej oblasti života. Hrubo uráža posvätný účel pohlavného života.

 V čom spočíva čistota srdca?
Čistota srdca spočíva v úcte k ľudskému telu a v ovládaní pohlavného pudu.

 Aké pomôcky odporúča Kristus na pestovanie čistoty?
Na pestovanie čistoty Kristus odporúča modlitbu, sebazaprenie, sviatostné zmierenie a časté sväté prijímanie.

 Čo je porušením manželskej čistoty?
Porušením manželskej čistoty je hriech manželskej nevery a úmyselné zabraňovanie počatiu.

 Kto je povinný zachovávať úplnú čistotu v myšlienkach, slovách a skutkoch?
Úplnú čistotu v myšlienkach, slovách a skutkoch sú povinní zachovávať deti, mládež, ovdovelí ľudia a tí, čo sa Bohu zasvätili sľubom čistoty.

__________________________________________________________

O SIEDMOM A DESIATOM PRIKÁZANÍ

Siedme prikázanie vyžaduje, aby vlastníctvo majetkov a plodov práce bolo v súlade so spravodlivosťou a láskou. Zakazuje krádež - privlastnenie, úmyselné poškodenie a neoprávnené zadržanie cudzieho majetku. Ťažko sa previní, kto nevypláca zamestnancom spravodlivú mzdu. Pracovník, ktorý nevykonáva dohodnutú prácu statočne, okráda zamestnávateľa. Vinník je povinný navrátiť škodu podľa svojich možností.
Majetok sa považuje za spravodlivo nadobudnutý, ak ho majiteľ získal vlastnou prácou, darom alebo ako dedičstvo.
Štát je povinný starať sa o ochranu súkromného vlastníctva, ale aj o zabezpečenie dôstojného živobytia tým, čo si ho nemôžu nadobudnúť prácou. Boh zveril bohatstvá Zeme všetkým ľuďom. Aj oprávnení vlastníci sa majú pokladať za správcov v službe Prozreteľnosti.
Sú povinní pomáhať chudobným, nielen z prebytku. Bohaté krajiny majú veľkú mravnú zodpovednosť za tie, ktoré nemajú finančné prostriedky, ani vyškolených odborníkov pre vlastný rozvoj. Pomoc je povinnosťou zo spravodlivosti, solidarity a lásky. To isté platí o pomoci tým krajinám, ktoré postihla prírodná alebo iná katastrofa.
Siedme prikázanie chráni aj prírodu. Človek má právo užívať jej bohatstvá, ale musí dbať na zachovanie kvality života aj pre budúce generácie. Má právo skrotiť si zvieratá, aby mu boli užitočné pri práci i vo voľnom čase. Je dovolené používať ich aj na vedecké pokusy, keď smerujú na záchranu ľudského života a zdravia. Nesmú sa však bezdôvodne trápiť a zabíjať. Zvieratá máme mať radi, ale je nenormálne, venovať im viac lásky a starostlivosti ako ľuďom.
Desiate prikázanie zakazuje chamtivosť a závisť, aby človek netúžil po stále väčšom bohatstve, lebo v zhone za ním stratí zmysel pre duchovné dobrá.

 Ako nadobúdame svoje každodenné životné potreby?
Svoje každodenné životné potreby nadobúdame hlavne svedomitou prácou.

 Ako sa správame k svojmu a spoločnému majetku?
Svoj i spoločný majetok sme povinní chrániť.

 Čo je hriech krádeže?
Hriech krádeže je odcudziť majetok blížnych, súkromný alebo spoločný, alebo spôsobiť škodu na majetku.

 K čomu nás zaväzuje spravodlivosť?
Spravodlivosť nás zaväzuje ukradnutú vec vrátiť a spôsobenú škodu nahradiť to je podmienka Božieho odpustenia.

__________________________________________________________

O ÔSMOM PRIKÁZANÍ

Boh vložil do ľudskej prirodzenosti túžbu po pravde. Človek má pravdu hľadať, aj podľa poznanej pravdy žiť. Dobré spolunažívanie vyžaduje vzájomnú dôveru, postavenú na pravdivom, priamom, čestnom a úprimnom postoji v rečiach i v skutkoch. Čnosť pravdivosti dáva druhým, čo im patrí. Rozpozná, kedy a ako pravdu oznámiť a kedy diskrétne mlčať. Pravdivosť vyžaduje svedectvo o kresťanskej viere slovom, životom, v istých situáciách aj svedectvom najvyšším - mučeníctvom.
Ôsme prikázanie zakazuje krivé svedectvo pred súdom a každú lož, čo je zvlášť ťažký hriech, ak nevinnému zapríčiní odsúdenie alebo inú škodu.
Osočovanie je vedomé šírenie nepravdy o niekom, ohováranie je rozprávanie o pravdivých chybách bez vážnej príčiny, opovážlivé posudzovanie je predpokladanie viny alebo zlého úmyslu bez dostatočných dôkazov.
Boh zakazuje aj pochlebovanie, ktoré niekoho utvrdí v hriechu či v omyle.
Patrí sem aj vystatovanie, zbytočné rozprávanie o vlastných úspechoch a ironizovanie s úmyslom zosmiešniť druhého. Proti pravde sa prehrešíme nielen slovom, ale aj dvojtvárnosťou a pokrytectvom v postojoch a v konaní.
Právo dozvedieť sa pravdu je ohraničené situáciami, keď nie je vhodné alebo dovolené povedať pravdu. Niekedy z lásky nesmieme povedať zraňujúcu pravdu.
Z úradnej povinnosti sa nesmie prezradiť tajomstvo vojenské, lekárske a iné. Najprísnejším tajomstvom, ktoré sa nikdy nesmie prezradiť, je spovedné.
Spoločnosť má právo na pravdivé informácie. Masmédiá vytvárajú verejnú mienku obsahom i formou podania. Sú povinné šíriť iba overené fakty a vyhýbať sa ohováraniu, osočovaniu aj podnecovaniu rozbrojov. Tieto zásady sa nerešpektujú, a preto treba všetko kriticky a citlivo posudzovať podľa svedomia.

 Prečo sú kresťania priateľmi pravdy?
Kresťania sú priateľmi pravdy, lebo sú od krstu zjednotení s Kristom, ktorý je Pravda sama.

 Kedy žijeme z pravdy?
Z pravdy žijeme, ak podľa nej zmýšľame, hovoríme a konáme.

 Čo je hriech ohovárania?
Hriech ohovárania je rozširovať chyby o iných ľuďoch.

 Čo je hriech osočovania?
Hriech osočovania je vymýšľať chyby o druhých a vymyslené chyby rozširovať.

 Prečo Sväté písmo dáva hriech ohovárania a osočovania na roveň vraždy?
Tieto hriechy znevažujú ľudskú dôstojnosť - spravodlivosť žiada pokazené meno blížnych napraviť a spôsobenú škodu nahradiť.

__________________________________________________________

O MODLITBE

Modlitba je pozdvihnutie duše k Bohu alebo na Boha zameraná prosba o pravé dobro.
Boh ustavične volá človeka k tajomnému stretnutiu s ním. Človek odpovedá vďakou za dary, ktorými ho Boh zahŕňa. A ako tvor sa v úcte skláňa pred svojím Stvoriteľom. Prosbou uznáva svoju závislosť na Bohu a prejavuje mu dôveru. Pokorná prosba o odpustenie by mala predchádzať každé stretnutie s Bohom. Do prosieb za iných majú byť zahrnutí všetci ľudia, vrátane nepriateľov. Modlitbou chvály oslavujeme Boha, lebo je dobrý a nevyčerpateľne milosrdný.

Ježišova modlitba, často v samote a skrytosti, je dokonalým vzorom milujúceho súhlasu s Otcovou vôľou. Panna Mária svojím „fiat“ odpovedala na Božiu výzvu a celá sa mu odovzdala. Modliť sa máme v Ježišovom mene, lebo nosí v sebe prítomnosť jediného Boha. Vzývanie mena Ježiš je jednoduchý spôsob, ako sa môžeme stále modliť pri akejkoľvek činnosti. Milovať Boha je činnosť, ktorá dáva všetkým skutkom zmysel. Cirkev sa rada modlí v spoločenstve s Božou Matkou, aby s ňou oslavovala veľké Božie skutky a zverila jej svoje prosby a chvály.

Modlitba býva ústna, lebo človek má potrebu slovami vyjadriť svoje vnútro. Vypočutie však nezávisí od množstva slov, ale od ich vrúcnosti.
Meditácia je počúvanie Božieho oslovenia a hľadanie jeho vôle, aby sme mu odpovedali správnym životom. Rozjímavou modlitbou si prehlbujeme vieru, povzbudzujeme obrátenie srdca a posilňujeme sa v nasledovaní Krista. Vnútornou modlitbou hľadáme Božiu blízkosť vo viere, že nás miluje. Je to mlčanie a spoločenstvo v láske. Modlitba vyžaduje námahu a často je to zápas so sebou a s pokušením. Modlitbu sťažuje roztržitosť, aj prázdnota, sucho a pocit odlúčenia od Boha. Je to príležitosť osvedčiť vernosť Bohu vôľou a úkonmi viery v detskej dôvere bez citovej útechy.

 Čo je modlitba?
Modlitba je rozhovor človeka s Bohom.

 Akú modlitbu poznáme?
Modlitbu poznáme ústnu, vzdychovú a rozjímanie.

 Prečo sa modlíme?
Modlíme sa preto, aby sme oslavovali Boha, vzdávali mu vďaky, vyprosovali si Božie dary a odprosovali ho za hriechy.

 Kedy sa treba modliť?
Modliť sa treba vždy a nikdy neprestávať, ale hlavne ráno a večer.

 Ako sa máme modliť?
Modliť sa máme pokorne, vytrvalo, odovzdane do vôle Božej, sústredene, ale najmä v spojení s Kristom a v jeho mene.

__________________________________________________________

O SVIATOSTIACH

(podrobne v Kompendium KKC str.: 89 – 113)
Slovo sviatosť je z latinského slova sacramentum, čo znamená aj tajomstvo.
Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré naznačujú a spôsobujú neviditeľnú Božiu milosť, a sú ustanovené Ježišom Kristom.

viditeľný znak (VZ) je materiálna časť sviatostí, vnímateľná našimi zmyslami
sviatostný význam znaku (SVZ) je význam viditeľného znaku – to, čím naznačuje a spôsobuje neviditeľné, duchovné Božie pôsobenie v človeku
neviditeľná Božia milosť (NBM) je duchovné Božie pôsobenie – priazeň, pomoc, dáva silu žiť podľa viery – nevnímame ho zmyslami, ale vierou
ustanovenie Ježišom Kristom (U) znamená, že On je pôvodcom a prameňom milosti, ale všetky sviatosti zveril Cirkvi
vysluhovateľ (V) je osoba, ktorá môže sviatosť udeliť, má poverenie Cirkvi
prijímateľ (P) je osoba, ktorá môže sviatosť prijať, ak spĺňa predpoklady na ich prijatie
trvanie a dôsledky sviatostí (TaD) znamená, že niektoré môžeme prijať iba raz, dávajú nezmazateľný znak, iné sviatosti aj viackrát
základný predpoklad pre prijatie sviatosti je viera človeka a úmysel, s ktorým ju prijíma

Rozdelenie sviatostí:
1. Sviatosti uvádzania do kresťanského života (iniciačné): krst, birmovanie, Eucharistia
2. Sviatosti uzdravenia: sviatosť zmierenia (pokánia, sv. spoveď), sviatosť pomazania chorých
3. Sviatosti v službe spoločenstva a poslania: sviatosť posvätného stavu (kňazstvo), sviatosť manželstva

KRST

- VZ: liatie (ponorenie) vody na hlavu a slová „(Meno), ja ťa krstím v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého.“
- SVZ: voda je znakom života a očistenia – pri krste je znakom Božieho života a očistenia duše
- NBM: účinky – človek dostáva Boží život, očistenie od dedičného a osobných hriechov, stáva sa členom Cirkvi – Kristovho tela
- U „Choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28, 19)
- V: slávnostného krstu diakon, kňaz, biskup – v núdzi každý človek
- P: nepokrstený človek, ktorý uveril v Krista a absolvoval katechumenát – prípravu (dieťa na základe viery rodičov)
- TaD: nezmazateľná pečať – krst iba raz v živote a nedá sa odkrstiť

BIRMOVANIE

- VZ: vkladanie rúk, pomazanie krizmou a slová „Prijmi znak daru Ducha Svätého“
- SVZ: pomazanie je znakom posilnenia v duši, sily na vydávanie svedectva
- NBM: zvláštne dary Ducha Sv. (múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť, bohabojnosť) na upevnenie života podľa viery
- U: Turíce, prísľub Krista, že pošle Tešiteľa, Ducha Sv.
- V: biskup, poverený kňaz
- P: pokrstený kresťan bez ťažkého hriechu
- TaD: nezmazateľná pečať v duši – iba raz v živote

EUCHARISTIA

(sviatosť Oltárna, sv. prijímanie, sv. omša, sv. liturgia,...)
- VZ: chlieb (nekysnutý – hostia) a víno a slová z večeradla
- SVZ: chlieb – pokrm a víno – nápoj naznačujú, že Ježiš je v Eucharistii pokrmom a nápojom pre našu dušu – to sa deje pri premenení v omši: premena podstaty chleba a vína na podstatu Kristovho tela a krvi, takže už neslúži ako pokrm pre naše telo, ale je pokrmom pre našu dušu, pričom zmyslami vnímateľné vlastnosti chleba a vína sa nemenia
- NBM: zjednotenie s Kristom, posilňuje lásku, zotiera všedné hriechy a chráni pred budúcimi ťažkými hriechmi
- U: Zelený štvrtok, Posledná večera, slová „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás... Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás... toto robte na moju pamiatku.“
- V: biskup, kňaz
- P: pokrstený kresťan bez ťažkého hriechu, pripravený Eucharistickým pôstom (1 hod pred) a s čistým úmyslom
- TaD: reálna, podstatná prítomnosť Ježiša Krista pod sviatostnými znakmi – pamiatka a sprítomnenie Ježišovej obety na kríži nekrvavým spôsobom
– môžeme prijímať najčastejšie, aj 2x do dňa (2. krát byť na celej sv. omši)

SVIATOSŤ ZMIERENIA

(sviatosť pokánia, sv. spoveď)
- VZ: vyznanie hriechov (všetkých ťažkých), ľútosť a zadosťučinenie kajúcnikom, rozhrešenie kňazom – robí kríž rukou a hovorí: „...ja ťa rozhrešujem v mene Otca i Syna i Ducha Sv.“
- SVZ: kríž nad našimi hriechmi, lebo na kríži nás Kristus vykúpil od hriechov
- NBM: odpustenie hriechov
- U: Veľkonočná nedeľa, večeradlo – prvé zjavenie po zmŕtvychvstaní: „Prijmite Ducha Sv., komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20, 22 – 23)
- V: biskup, kňaz (viazaní sú spovedným tajomstvom)
- P: pokrstený kresťan, keď úprimne vyznáva svoje hriechy, ľutuje ich, nechce viac hrešiť a je ochotný konať pokánie – meniť svoj život
- TaD: zmierenie s Bohom, s ľuďmi, so sebou, pokoj a duch. útecha, posilnenie proti hriechom

POMAZANIE CHORÝCH

- VZ: pomazanie olejom na čele a rukách so slovami vysluhovateľa
- NBM: posilnenie znášať chorobu a starobu, silu spojiť svoje utrpenie s Kristovým
- U: Kristov postoj k chorobe a bolesti a slová apoštola Jakuba: ...ak je niekto chorý, nech si zavolá starších Cirkvi (kňazov), nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom (Jak 5, 14)
- V: biskup, kňaz
- P: pokrstený kresťan, vážne chorý alebo starý človek, bez ťažkého hriechu
- TaD: spája s Kristovým utrpením, dáva posilu, pokoj a odvahu aj pred smrťou, a ak Boh chce, aj telesné uzdravenie

SVIATOSŤ KŇAZSTVA

SVIATOSŤ POSVÄTNÉHO STAVU (sviatosť kňazstva)
- VZ: vkladanie rúk biskupa na hlavu sväteného a konsekračná modlitba
- SVZ: položené ruky znamenajú odovzdanie Kristovho poverenia pre službu v Cirkvi – vytvárajú reťaz rúk z hlavy na hlavu až po niektorého z apoštolov
- NBM: Duch Sv. dáva nezmazateľný duch. znak, ktorým sa stáva schopným zastupovať Krista pri službe v Cirkvi a vysluhovaní sviatostí
- U: Posledná večera: „toto robte na moju pamiatku“ a Veľkonočná nedeľa: „komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, ....“
- V: biskup
- P: pokrstený muž, pripravený štúdiom a duchovnou formáciou, ochotný žiť v celibáte a uznaný Cirkvou za spôsobilého tejto služby
- TaD: nemožno opakovať, iba raz v živote – tri stupne kňazstva: biskup,kňaz, diakon

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

- VZ: manželská zmluva vyjadrená slávnostne pred svedkami – spojené ruky a slová manželského sľubu
- SVZ: spojenie rúk naznačuje spojenie životov – tvoria jednu „bytosť“
- NBM: trvalý a výlučný celoživotná zväzok, pomoc pre svätosť a výchovu detí
- U: svadba v Káne (zázrak s vínom), slová „...preto muž opustí otca, matku, priľne k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele...“
- V: muž a žena, ktorí vyjadrujú manželský súhlas
- P: muž a žena, ochotní žiť spolu, celý život v jednote, vernosti, nerozlučiteľnosti a ochotní prijať deti
- TaD: túto sviatosť prežívajú po celý svoj život, všetkým, čo spolu prežívajú, a ak pozývajú Boha, ktorý ich posväcuje

__________________________________________________________

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca i svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti blížnemu svojmu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke blížneho svojho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

PÄTORO CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ

1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať sviatosť Oltárnu.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

ŠESŤ HLAVNÝCH PRÁVD

1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY

Sväté písmo
Katechizmus Katolíckej Cirkvi
Farnosť Brodské
Farnosť Košice - Juh
Bratislavská arcidiecéza
Košická arcidiecéza
Konferencia biskupov Slovenska
Vatican news
Breviár
Liturgické čítania
Tlačová kancelária KBS
Rádio Lumen
TV Lux
Domček Vysoká nad Uhom
Arcidiecézne centrum pre mládež Prešov
Arcidiecézne centrum pre mládež Bratislava
Slovenská katolícka charita

APLIKÁCIE NA STIAHNUTIE

Pre android:
Sväté písmo
Katechizmus Katolíckej Cirkvi
Youcat daily
Breviár
Elektronický misál
Lekcionár - liturgické čítania
Liturgický kalendár so životopismi svätých
Modlitebník
Zamyslenia
Vatican news
Clicktopray


Pre apple:
Sväté písmo
Modlitba
Liturgický kalendár
Breviár
Zamyslenia
Jednotný katolícky spevník
Rádio Lumen Youcat daily

 • Otazka1
 • 28.9.2019
 • Otazka2
 • 28.9.2019
 • Otazka3
 • 28.9.2019
 • Otazka4
 • 28.9.2019
 • Otazka5
 • 28.9.2019
 • Otazka6
 • 28.9.2019
 • Otazka7
 • 28.9.2019
 • Otazka8
 • 28.9.2019
 • Otazka9
 • 28.9.2019
 • Otazka10
 • 28.9.2019
 • Otazka11
 • 28.9.2019
 • Otazka12
 • 28.9.2019